SBB 169902

Westerse Dijk Delfstrahuizen

Fase gesloten

Startdatum

15-02-2024 14:00

Sluitingsdatum

29-02-2024 14:00

Objectnummer
169902
Oppervlakte
5.2515 Ha
Grondsoort
Veen
Voorvrucht
Gras
Gebruiksbeperkingen
N1301

Vragen over dit object?

Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar pacht@staatsbosbeheer.nl met vermelding van het objectnummer.

Vragen over Pachtgrond.nu?

Neem contact op of bekijk de meestgestelde vragen

Algemeen

In pacht aangeboden object Natuurgrasland N13.01, nabij Westerse Dijk te Delfstrahuizen.

Kadastrale gegevens/voorvrucht

Burgelijke gemeente Perceel Oppervlakte (ha) Voorvrucht
De Friese Meren OTZ00 I 2590 3.4868
  • Gras
De Friese Meren OTZ00 I 3205 1.7647
  • Gras

Totaal oppervlakte 5.2515 Ha

Grondsoort

De grondsoort bestaat uit Veen.

Type gebruik

Het object dient als Natuurgrasland N13.01 te worden gebruikt.

Pachtperiode

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 15 maart 2024 en lopende tot 15 maart 2025.

Aanvaarding

Het pachtobject wordt aanvaard in de feitelijke staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst, met alle daaraan verbonden lusten en lasten.

Overige informatie

1. De mogelijkheid tot verlenging van de pachtperiode voor maximaal 5 keer één jaar, zodat de totale pachttermijn niet langer zal zijn dan 6 jaar, zie pachtovereenkomst artikel 1.

2. Staatsbosbeheer werkt graag samen met natuurinclusieve boeren die zich niet alleen inzetten voor de natuurwaarden op de gepachte grond, maar ook op hun eigen grond en daarmee de rest van hun bedrijf. Omdat deze boeren hun gehele eigen bedrijfsvoering natuurinclusief maken, willen wij hen ondersteunen door twaalfjarige contracten af te sluiten. Zo zetten wij ons in voor meer natuurinclusieve landbouw (NIL) en leveren we samen met de pachters een bijdrage aan de transitie van de landbouw. Bij de inschrijving kunt u aangeven of u belangstelling heeft voor NIL. De eventueel getoonde belangstelling wordt niet meegenomen bij de toewijzing.

Na de gunning aan de hoogst scorende en de afhandeling van bijgevoegde pachtovereenkomst zal in het geval er belangstelling is aangegeven voor NIL, worden onderzocht of de pachter kan en wil voldoen aan de NIL-voorwaarden. Vervolgens kan het pachtcontract gedurende de looptijd worden omgezet naar een 12-jarige pachtovereenkomst en een bijbehorende samenwerkingsovereenkomst.

3. Voor dit gebied ziet Staatsbosbeheer ruimte voor NIL samenwerkingen, waar ook het onderhavige object deel van uitmaakt. Indien er een NIL samenwerking met een andere partij in het gebied tot stand komt is het mogelijk dat Staatsbosbeheer de pachtperiode niet verlengt zoals genoemd onder 1.

Bijzonderheden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:

Vochtig weidevogelgrasland (N1301)

  • De verpachte grond is, of maakt onderdeel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype (N13.01) natuur ontwikkelt en/of in stand houdt, zoals in de bijgesloten pachtovereenkomst nader wordt aangeduid. In verband hiermee zijn in deze pachtovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van het agrarisch gebruik.

Download de voorwaarden om offline door te nemen

SBB 169902 - Westerse Dijk, Delfstrahuizen, De Friese Meren, Friesland