GLD 2024613

Weg Over Het Hontsveld Empe

Fase gesloten

Startdatum

16-04-2024 15:00

Sluitingsdatum

30-04-2024 14:00

Objectnummer
2024613
Oppervlakte
3.8020 Ha
Grondsoort
Zand
Voorvrucht
Gras
Gebruiksbeperkingen
RUIL

Vragen over dit object?

Neem contact op met het Provincieloket van provincie Gelderland via tel.nr.: 026 - 359 9999

Vragen over Pachtgrond.nu?

Neem contact op of bekijk de meestgestelde vragen

Algemeen

In pacht aangeboden object Grasland, nabij Weg Over Het Hontsveld te Empe.

Kadastrale gegevens/voorvrucht

Burgelijke gemeente Perceel Oppervlakte (ha) Voorvrucht
Brummen BMN01 K 683 3.8020
  • Gras

Totaal oppervlakte 3.8020 Ha

Grondsoort

De grondsoort bestaat uit Zand.

Type gebruik

Het object dient als Grasland te worden gebruikt.

Pachtperiode

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2024 en lopende tot 1 januari 2025.

Aanvaarding

Het pachtobject ontvangt u in de staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst. Pachter aanvaardt het object inclusief eventuele ziekten en/of aaltjes of anderszins.

Overige informatie

RVO:

De pachter dient zelf zorg te dragen voor de opgave bij de RVO. De provincie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met deze opgave, en voor de voorwaarden die RVO stelt of de verplichtingen die de pachter met RVO aangaat. De provincie is ook niet aansprakelijk indien de omschrijving of het gebruik van het pachtobject niet voldoet aan de eisen die RVO daaraan stelt en voor eventuele kortingen of sancties die dientengevolge aan de pachter worden opgelegd.

Bemesting:

Het pachtobject wordt slechts bemest met vaste mest van rundvee, paarden, ezels, pony’s of waterbuffels (mestcodes 10, 25, 26, 27 en 96 volgens Tabel 11 Normen en mestcodes aanvoer en afvoer (dierlijke) mest van de RVO, d.d. februari 2023) met een maximum van 20 ton per ha. Bemesten met andere meststoffen (drijfmest, kunstmest etc.) is niet toegestaan.

Voorwaarden:

De inschrijfvoorwaarden en geliberaliseerde pachtovereenkomst, inclusief algemene voorwaarden, zijn bij de brochure gevoegd.

Afstandscriterium:

Er geldt een afstandscriterium van 5 kilometer (zie ook inschrijfvoorwaarden “Artikel 1, lid 4”).

Bijzonderheden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:

CATEGORIE 2 - pachtuitgifte ruilgrond (RUIL)

  • In het kader van het zogenoemde ‘Natuur-inclusief beheer van provinciale gronden’ worden de provinciale eigendomsgronden in 2024 grotendeels uitgegeven met gebruiksbeperkingen. Dit ter bevordering van de biodiversiteit op de locaties waar dit effect heeft. Het is van belang dat u als pachter goede notie neemt van de gestelde gebruiksbeperkingen. Het correcte gebruik van deze gronden zal in 2024 worden gecontroleerd. Het pachtobject wordt slechts bemest met vaste mest van rundvee, paarden, ezels, pony’s of waterbuffels (mestcodes 10, 25, 26, 27 en 96 volgens Tabel 11 Normen en mestcodes aanvoer en afvoer (dierlijke) mest van de RVO, d.d. februari 2023) met een maximum van 20 ton per ha.  Bemesten met andere meststoffen (drijfmest, kunstmest etc.) is niet toegestaan.
  • Ingeval het gepachte grasland betreft, wordt hier ook alvast opgemerkt dat het de pachter niet is toegestaan om het grasland te scheuren, frezen of herinzaaien. Pachter is gehouden het gewas op het pachtobject minimaal tweemaal gedurende de pachtperiode te maaien en af te voeren. Beweiding vindt uitsluitend plaats door runderen of schapen.
  • Ingeval het gepachte bouwland betreft, mag pachter op het pachtobject een van de volgende gewassen telen; granen (geen mais), luzerne, vlas, hennepvezel, sorghum, Rode klaver, Inkarnaat klaver, Alexandrijnse klaver, boekweit, zonnebloem, bladkool of gele mosterd. Het is pachter niet toegestaan om van bouwland, grasland te maken.
  • Pachter mag het pachtobject ook gebruiken voor ‘groene braak’ door inzaaiing van ten minste 80% van het pachtobject met een inheems kruidenmengsel. Groene braak door spontane opkomst is uitdrukkelijk niet toegestaan.
  • Voor alle gevallen geldt dat het gepachte onkruidvrij moet worden gehouden.

Download de voorwaarden om offline door te nemen

GLD 2024613 - Weg Over Het Hontsveld, Empe, Brummen, Gelderland