Privacy

Hoe gaat Stichting Pachtbank om met uw privacy. Stichting Pachtbank verpacht via Pachtgrond.nu in opdracht gronden voor een eigenaar. Daarnaast bemiddelt Stichting Pachtbank bij de aan- en verkoop van landelijk onroerend goed, verpacht landbouwgronden en voert in opdracht taxaties uit. Als u in contact komt met onze organisatie in het kader van deze dienstverlening of via onze website, social media of anderszins, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe er met deze gegevens wordt omgegaan.

Wie zijn wij?

Met "wij" wordt bedoeld Stichting Pachtbank. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn bereikbaar via:

Adres: Postbus 14, 5390 AA Nuland
E-mail: info@pachtbank.nl

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen uw gegevens die nodig zijn voor de correcte uitvoering van onze dienstverlening. Deze gegevens betreffen onder andere uw contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres alsook uw KvK nummer. Daarbij zijn wij in een aantal gevallen wettelijk verplicht om ook uw identiteit vast te stellen.

Ook gebruiken wij uw gegevens om u nu of in de toekomst te benaderen voor klanttevredenheidsonderzoek en/of ter promotie van onze dienstverlening.

Uw gegevens bewaren wij in ons Pachtsysteem Pachtgrond.nu en in ons digitale archief. De gegevens worden 10 jaren nadat de opdracht afgerond is bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

Het doel van de gegevensverzameling is afhankelijk van de inhoud van de opdracht, en kan zijn:

  • voor uitvoering van beheertaken in opdracht van een eigenaar;
  • ten behoeve van regulier contact met een pachter/gebruiker namens een eigenaar/opdrachtgever;
  • in geval van opdracht tot dienstverlening bij verpachting;
  • voor het sluiten van een overeenkomst in het verlengde van een opdracht;
  • het zenden van nieuwsbrieven naar aanleiding van uw aanmelding via Pachtgrond.nu.

Aan welke derden verstrekken wij de gegevens?

Wij verstrekken geen gegevens aan derden tenzij de uitvoering van een opdracht dit noodzakelijk maakt. Wanneer wij gegevens aan derden verstrekken, dan doen wij dit op een zorgvuldige wijze. Ook verstrekken wij nooit meer gegevens dan nodig in het kader van onze dienstverlening in het betreffende geval. Derden aan wie wij gegevens verstrekken, kunnen zijn:

  • aan betrokken opdrachtgevers voor het opmaken van gunningen en benodigde overeenkomsten;
  • aan de notaris in geval van een bieding;

Wij nemen uw privacy serieus

Wij nemen uw privacy serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Wij verwerken uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. Wij besteden aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Wij investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar ons. Wij komen er dan zo spoedig als mogelijk bij u op terug.

Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar ons. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft over uw privacy of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik, neem dan contact met ons op. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.